Lotey Gyeltshen

tshogpa
Designation
Tshogpa Dochorten –Nyephu chiwog