Chencho Gyeltshen

Mangmi
Title
Mr
Designation
Mangmi Tshento