Chencho Gyeltshen

mangmi
Title
Mr
Designation
Mangmi Tshento