• ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་ ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི།

  • རྒེད་འོག་གི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ལུ་ ལྷན་ཐབས་འབད་ནི།

  • གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།

  • གོང་འཕེལ་ལས་སྣ་དང་ འཕྲལ་བྱུང་གི་གོང་འཕེལ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ བསྡུ་སྒྲིག་འབད་ནི།

  • ལས་འགུལ་དང་ གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་ནི།

  • རྫོང་ཁག་གནས་ཚད་ཀྱི་ཚོགས་ཆུང་འཐུས་མི།

  • འཆར་དངུལ་བཟོ་ནི་དང་ མ་དངུལ་འཚོལ་ནི།

  • ལྟ་རྟོག་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།