སྲོལ་འཛིན།

-ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ སྲིད་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་དང་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

-ལམ་སྲོལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

-ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་ལྷབ་སྦྱང་འདི་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་གནས་གཏང་ལུ་བཟོ་ནི།

-རང་ལུགས་བསྒྲིག་ལམ་རྣམ་བཞག་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

-རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ལུ་ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

-བཅའ་བསྒྲིག་རིགས་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་དང་ལམ་སྟོན་འབད་ནི།

-ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་ཁུངས་དང་ལྷན་ཁག་མཉམ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་དཀའ་ངལ་ཚུ་སེལ་ནི།

-འཆར་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ བལྟ་ཏོག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་ནི།

-རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་ལས་རིམ་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

-ལུང་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

-