རིན་སྤུངས་རྫོང་ཁག་སྒོ་ནོར་སྡེ་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང་དང་དམིགས་ལཱ་གཤམ་གསལ་ལྟར།

སྡེ་ཚན་གྱི་མཐོང་སྣང་

སྒོ་ནོར་གསོ་སྐྱོང་ལས་རྟེན་ བཟའ་འཐུང་ཉེན་སྲུང་དང་ འཐོན་སྐྱེད་ལངམ་བཟོ་སྟེ་ མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་བཏང་ཐོག་ལས་ དབུལ་ཕོངས་རྩ་མེད་བཏང་ནི་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ནི་ཨིན།

དམིགས་ལཱ

སྒོ་ནོར་གྱི་འཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཚུལ་ཞིན་འདི་འཕྲོ་ལས་ཐོབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་འཕྲུལ་རིག་གི་ཐོག་ལས་དང་ གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ཐོག་ལས་ཕྱག་ཞུནི།

Downloads

Staff