• ལམ་སྲོལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྲིད་བྱུས་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་དང་ འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལས་གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

  • ལམ་སྲོལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི།

  • ལམ་སྲོལ་དང་ འབྲེལ་བའི་ཞིབ་འཚོལ་དང་ ལྷབ་སྦྱང་འདི་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་གནས་སྟངས་ལུ་བཟོ་ནི།

  • རང་ལུགས་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་བཞག་གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

  • རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་ལུ་ལམ་སྲོལ་དང་ འབྲེལ་བའི་ལས་རིམ་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།

  • བཅའ་སྒྲིག་གི་རིགས་ཚུ་མཉམ་འབྲེལ་དང་ ལམ་སྟོན་འབད་ནི།

  • ལམ་སྲོལ་དང་ འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ ལས་ཁུངས་དང་ ལྷན་ཁག་མཉམ་ འབྲེལ་བ་འཐབ་ཐོག་ལས་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ནི།

  • འཆར་གཞི་དང་ འབྲེལ་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ལྟ་ཏོག་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་དེ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་ནི།

  • རང་ལུགས་ལམ་སྲོལ་ལས་རིམ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དང་དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།

  • ལུང་ཕྱོགས་ལུ་ཡོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་དང་ དར་ཁྱབ་གཏང་ནི།